Handlingsprogram 2023-2026

Vårt handlingsprogram under nästa mandatperiod.
INLEDNING
Den socialdemokratiska politiken i Simrishamns kommun är formulerad i detta kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammets syfte är att ange inriktningen av vår politik under kommande mandatperiod 2023 till 2026.
Här anges inriktningen i de frågor som är viktiga för kommunens utveckling och för människorna som lever och verkar här. Socialdemokratin i Simrishamns kommun bär ett stort ansvar att förmedla och beskriva den samhällsutveckling vi vill se på det kommunala planet.
Kraften att utveckla kommunen finns i den socialdemokratiska politiken. Vår uppgift under den kommande mandatperioden är att bilda opinion för vår politik som bär över mer än ett val.
Vi har valt att följa de nationella prioriteringar som partikongressen fastställt för de kommande åren, nämligen KLIMAT, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET.
Under dessa områden samlar vi åtgärder som vi vill driva i Simrishamn.
Programmet bygger vidare på vårt handlingsprogram för mandatperioden 2019 till 2022. En arbetsgrupp har bearbetat det programmet och tagit vara på delar som har bäring också på framtiden.
Nämndernas gruppledare har beretts tillfälle, liksom arbetarekommunens styrelse att yttra sig över programmet.
Det socialdemokratiska partiet har uppgiften att samla så många som möjligt bakom vår politik och våra grundläggande värderingar.
Våra värderingar ska bäras av många och genomsyra hela samhället. Ett val måste vinnas med tanke på kommande val. Därför måste vår politik handla om det samhälle vi vill bygga och forma på såväl kort som lång sikt. Därför måste vårt program ge en samlad bild av vart vi socialdemokrater är på väg.
Vår samhällsanalys bildar opinion för en jämlikare fördelning av samhällets resurser och leder till en politik som skapar framtidstro.
Att kunna känna sig trygg om man blir sjuk eller arbetslös, när man lämnar barnen på förskolan eller när det är dags att flytta in på äldreboendet är en viktig del av välfärden.

För oss socialdemokrater är ett mer jämlikt samhälle utan marknadsdrivna offentliga verksamheter, utjämning av sociala klyftor den största trygghetsskapande faktorn.
Människors rätt till lika villkor i valet av kommunala tjänster genom hela livet skapar förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv.
Integrationen av nyanlända går i huvudsak genom att man kommer in på arbetsmarknaden. Om man inte har de kunskaper som behövs eller behöver komplettera sina kunskaper ska samhället erbjuda utbildning. Vi socialdemokrater tror inte på en modell där sämre villkor är vägen till ett arbete.
Vi står inför stora klimatutmaningar, globalt, nationellt men också lokalt i vår kommun. Dessa utmaningar måste mötas med aktiva åtgärder. Vårt mål är att kommunens verksamheter ska vara fossilfria under mandatperioden.
Ingen ska behöva leva sina liv i rädsla för att bli utsatt för brott. Vi ska tydligt markera mot kriminalitet och organiserad brottslighet och signalen är att de aldrig kommer att vinna. Samtidigt ska vi lägga kraft i det förebyggande arbetet, främst bland barn och ungdomar. Vi ska förebygga och förhindra därför att vi har ”Hela Svaret”.
När samhället och förutsättningarna förändras ska vi ha kraften och modet att ständigt ställa frågan om vårt ansvar att utveckla samhället, minska klyftorna och ge alla människor rätten till ett gott liv.

KLIMAT
Vi socialdemokrater möter klimatutmaningarna med kraftfulla åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.
Ett fossilfritt Simrishamn är vår målsättning under mandatperioden.
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 prioriteringsordningen för kommunens hållbarhetspolicy för åren 2023 till 2030 med årsvisa prioriteringar för åren 2023 till 2027. Som exempel på dessa prioriteringar med stor betydelse för klimatinvesteringar under den nu aktuella investeringsperioden vill vi särskilt lyfta fram
Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, Vattenkloka samhällen (2023),
Hav och marina resurser (2024),
Hållbar transportinfrastruktur och resande, biologisk mångfald och ekosystem
(2025) och hållbart samhällsbyggande (2026).
Det är av stor vikt att dessa prioriteringar får ett kraftfullt genomslag i konkreta åtgärder.
Klimatutmaningarna är i alla avseenden och inom samtliga nämndområden en för kommunen avgörande fråga.
Vi föreslår bland annat att 100 miljoner kronor anvisas för klimatinvesteringar under perioden 2023 till 2026.
Vi föreslår följande konkreta åtgärder:
Ett program utarbetas för solcellspaneler på kommunala byggnader.
Utgångspunkten ska vara att samtliga byggnader som kommunen har rådighet över och som lämpar sig för solcellsinstallationer förses med sådana med början 2023.

I den fördjupade kompletteringen till översiktsplanen för tätorten Simrishamn som nu pågår ska konkreta markanvisningar tas fram för översvämningsskydd
för såväl skyfall som havsnivåhöjning.
Ett sådant arbete med anvisade markområden ska även utarbetas för berörda kust- och inlandsbyar.

En fossilfri kommunal personbilspark ska vara genomförd 2026 och förberedas, bland annat genom uppsättande av laddstolpar enbart för kommunala ändamål så att detta mål kan uppnås.

Biologisk mångfald och ekosystem ska gynnas bland annat genom anläggande av dagvattendammar för sedimentering för att begränsa övergödningen av Östersjön.
Program för biologisk mångfald och bevarande och utveckling av ekosystem i och vid åar, sjöar och mindre vattendrag där kommunen har ansvar eller delar ansvaret ska utarbetas, kostnadsberäknas och redovisas.

Den konkreta innebörden och konsekvenserna av ”Hållbart byggande” (2026) ska utarbetas och följdinvesteringar kostnadsberäknas.
I det följande anger vi de viktigaste punkterna för att under mandatperioden möta klimatutmaningarna.

Nollvision koldioxidutsläpp
Installera solceller på kommunala byggnader
den kommunala personbilsparken ska var fossilfri under mandatperioden

stimulera utbyggnad av förnyelsebar elproduktion bla som uppvärmning av badanläggningar

Biologisk mångfald
avsätta resurser för genomförande av vattenvårdsåtgärder i
samarbete bl a med Österlens vattenråd

förbättra avloppshanteringen så att utsläppen av miljöfarliga ämnen minimeras

exploatering som försämrar möjligheterna att restaurera våtmarker och vattendrag skall undvikas

vattenvårdsprogram för fler avrinningsområden ska fastställas och antas politiskt

Hållbarhet

förtäta bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen

fortsätta satsa på miljöarbetet i Östersjön

områden med höga naturvärden ska undantas från exploatering

arbeta för övergång till fyrfacksinsamling av hushållsnära avfall

förädla avloppsslam till biokol bl a genom investering i en torkanläggning mm
kommunens upphandlingar ska ställa långsiktigt hållbara krav enligt fastställda åtgärder för miljömålen

kommunen i upphandlingar ska ställa krav på att varor så långt möjligt ska vara närproducerade

kommunen i upphandlingar ska ställa krav på social hållbarhet

Demokrati

praktisk tillämpning av hållbarhet, solidaritet och globalisering redan i förskolan

skapa förutsättningar för medborgardialoger mellan politiker, anställda och medborgare i miljö- o klimatfrågor

skapa nya former för ett demokratiskt inflytande

VÄLFÄRD
Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Skälen är flera.
Det marknadstänkande som skulle öka valfriheten för de många människorna,
effektivisera de offentliga verksamheterna och öka jämlikheten i samhället har misslyckats på samtliga områden. Om inte förr så har pandemiåren gett den
definitiva bekräftelsen på detta misslyckande. Det gäller även i Simrishamns kommun.
Välfärden menar vi ska vara till för alla. Inte för vissa de kapitalstarka som kan köpa sig förturer till vård och utbildningsplatser.
Inte för de många väletablerade i en relativt välbeställd medelklass utan för alla.
För barnen med särskilda behov.
För de äldre ensamstående kvinnorna med ett helt yrkesliv bakom sig och en pension precis ovan existensminimum.
För de tilltagande grupperna med psykisk ohälsa.
För de som flytt undan krig och förföljelse och som vill bygga ett nytt liv med egen arbete, bostad och familj. Ja, för alla.

Offentliga medel som anvisas till välfärden ska användas i välfärden. De ska inte i form av övervinster av internationella riskkapitalfonder, ägare till
skolkoncerner, kunna placeras i skatteparadis.
De ska inte heller läggas på kommunens kistbotten för att undandras för användning till att förstärka välfärden inom skola och omsorg i en ansträngande tid.

Välfärden bygger det starka samhället och omfattar alla kommunala verksamhetsområden. Utbildning, socialtjänst, samhällsplanering, kultur och fritid. Den berör alla åldersgrupper och ger alla medborgare förutsättningar för ett gott liv. En solidarisk skattefinansiering är grunden. Medborgarnas behov ska styra verksamheten som ska formas i en arbetsmiljö som uppskattas av de anställda och ger förutsättningar till utveckling och växande.
I dessa avseenden återstår mycket arbete att göra. Vi socialdemokrater tar tillsammans med de fackliga organisationerna kampen för att en gång för alla avveckla marknadslösningar. En vinstdriven offentlig sektor hör inte hemma i vår välfärdsmodell.

I det följande presenterar vi område för område i punktform vad vi vill åstadkomma i kommunen under de kommande fyra åren.

Utbildning
barnomsorg/förskola ska anpassas till barnens behov och
föräldrarnas arbetstid
ett kommunalt huvudmannaskap från förskola till
högskoleutbildning
minska storleken på barngrupperna i förskolan
ökade resurser för tidiga insatser för förbättrad måluppfyllelse i årskurs 3 o 6
bygga ut kultur och naturskolan och låta dem omfatta alla elever
att elevhälsan även ska omfatta förskolan
utveckla förebyggande arbete bl a Blåvingeverksamheten
fortsätta satsningen på arbetet med barns rättigheter
öka samarbetet mellan skola och arbetsliv

Arbetsmarknad

erbjuda arbete för dem som utbildar sig inom bristyrken såsom vård, omsorg, förskola och skola

främja integrationen av nyanlända med uppehållstillstånd genom en samordnad och förstärkt matchningsverksamhet i samarbete med arbetsförmedling och företag
i samarbete med företag skapa relevanta yrkesutbildningar inom ramen för kommunens utbildningsansvar
i anbudsförfarandet kräva kollektivavtalsliknande specifikations krav vid offentlig upphandling
upphandlingar ställa krav på lärlingsutbildningsplatser och
praktikplatser för yrkesutbildningselever
utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringslivet
arbeta för att stärka varumärket Österlen

Social välfärd
genomföra en låglönesatsning för grupper med lägsta lön
verka för en offentligt driven vårdcentral i Simrishamns tätort
verka för bättre arbetsmiljö bla genom att undvika delade turer
att arbetsskor ska vara en del av arbetskläder
höja friskvårdsbidraget och erbjuda friskvård för personal på arbetstid
förstärka barnombudsmannens roll
utveckla förebyggande projekt för att öka psykisk hälsa och minska ofrivillig ensamhet
maten ska kvalitetssäkras angående näringsinnehåll och i största utsträckning tillagas där den äts
måltidssällskap införs genom inrättande av en samordnare för
volontärinsatser

Samhällsplanering/infrastruktur
värna om de allmänna intressena och behålla inriktningen på
väsentliga ställningstaganden i översiktsplanen skona kustlandskapet från ytterligare exploatering och värna
strandskyddet
upprusta och förbättra underhållet av vatten och
avloppsanläggningar för långsiktig hållbarhet, nollvision
främja byggnation i inlandsbyarna
bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen
driva på Trafikverket för utbyggnaden av riksväg 9 och 11
trädsäkra järnvägslinjen Simrishamn Ystad
i samarbete med regionen utveckla bussförbindelser från byarna till de knutpunkter som har tågstationer

Kultur o fritid
utveckla partnerskap med kultur och fritidsverksamheter
Möjliggöra utövandet av e-sport och interaktiv träning/tävling genom anpassade lokaler och bidrag
inrätta en fritidsbank för utlåning och byte av sport och fritidsartiklar i LSS verksamhetens regi
stärka den öppna biblioteksverksamheten

TRYGGHET
Simrishamns kommun ska vara en trygg kommun för alla att bo, leva och verka i.
Ett starkt och jämställt samhälle är ett tryggt samhälle. Som medborgare ska
vi lita på att rättssamhället fungera, att polis och andra rättsvårdande myndigheter har de resurser som behoven kräver men också att vi aktivt arbetar med förebyggande åtgärder inte minst tillsammans med barn och ungdomar.
Här finns revor i välfärdsbygget som vi socialdemokrater vill laga och förstärka. Det vinner vi alla på, såväl socialt som ekonomiskt. Därför har vi ”Hela svaret”.
Vi bekämpar den grova kriminaliteten samtidigt som vi förebygger att den uppstår.
Simrishamns kommun har en åldrande befolkning. Trygghet, inte minst den upplevda tryggheten, är för äldre en avgörande betydelse för att trivas, att utan rädsla ta en promenad på stan, ett tryggt boende oavsett om det är i en egenägd bostad, i en lägenhet eller ett äldreboende. Här behöver samarbetet mellan socialtjänst, polis och hyresvärdar förstärkas och utvecklas.
Den fysiska tillgängligheten ska också förbättras så att alla medborgare fritt kan röra sig på gator och torg, uppleva natur och kultur genom iordningsställda stråk och för alla anpassade arrangemang.
Butiksrån, bedrägerier och övergrepp är tyvärr inte ovanliga i vår kommun. Det krävs en ökad synlighet från polisens sida och ett utvecklat samarbete mellan kommun, handel och rättsvårdande myndigheter. Det behövs också krafttag för att motverka höga hastigheter genom samhällena.

Ett jämställt och tolerant samhälle är ett tryggt samhälle. Därför måste våra bärande värderingar om jämställdhet och tolerans hållas levande. I skolans undervisning, i föreningsliv, politiska partiet och fackliga organisationer. För detta arbete som är av avgörande betydelse för att upprätthålla samhällskontraktet ska kommunen inta en ledande roll och avsätta resurser för arbetet.
I de följande anger vi de viktigaste punkterna för att öka tryggheten i Simrishamns kommun

Förebyggande åtgärder

förstärka Polisens synlighet i kommunen

medborgare ska i större utsträckning få påverka sitt liv och sin vardag
förstärkt förebyggande elevhälsa utökade specialresurser

Jämställdhet

våra bärande värderingar om demokrati och jämställdhet tydliggörs fokusera på genus- och jämställdhetsfrågor och arbeta aktivt för tolerans och lika berättigande
Tillgänglighet
göra den fysiska miljön tillgänglig för alla medborgare och besökare
tillgängligheten i bostadsområden ses över i såväl inre som yttre miljö
skapa mötesplatser för alla åldrar, såväl utomhus som inomhus, för en social samvaro och möten över generationsgränser och kulturer

för att bevara självständighet för individen än mer utveckla digitala lösningar
anhörigas och frivilligas insatser inom vård och omsorg uppmuntras och underlättas

känna sig trygg och veta vart man vänder sig om man behöver hjälp


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *